اسماعیل ابراهیمی
دانشیار
دکترا- دانشگاه شیراز
زمینه تحقیقاتی:
آدرس پورتال: http://academicstaff.uk.ac.ir/esebrahimi
پست الکترونیکی: eebrahimi@uk.ac.ir 
تلفن: 31322179-034

حمید ارجمند کرمانی
استادیار
دکترا- دانشگاه شهید باهنر کرمان
زمینه تحقیقاتی: نجوم و اخترفیزیک
آدرس پورتال: http://academicstaff.uk.ac.ir/haarjomand
پست الکترونیکی: ham_arjomand@yahoo.com 
تلفن: 31322163-034

حسین امیری
استادیار
دکترا- دانشگاه نیوکاسل انگلستان
زمینه تحقیقاتی: ژئودینامیک
آدرس پورتال:
پست الکترونیکی: h_amirik@yahoo.com
تلفن: 31322162-034

عباس حسینی رنجبر
استاد
دکترا- دانشگاه بیرمنگام انگلستان
زمینه تحقیقاتی: 
آدرس پورتال: http://academicstaff.uk.ac.ir/abhosseini1
پست الکترونیکی: ahranjbar@uk.ac.ir
تلفن: 31322167-034

امید حمیدی
استادیار
دکترا- دانشگاه مک گیل کانادا
زمینه تحقیقاتی:
آدرس پورتال: http://academicstaff.uk.ac.ir/omhamidi
پست الکترونیکی: hamidi@uka.c.ir
تلفن: 31322168-034

سعید دوست محمدی 
استادیار
دکترا- دانشگاه شهید باهنر کرمان

زمینه تحقیقاتی: نجوم و اختر فیزیک

آدرس پورتال: http://academicstaff.uk.ac.ir/sadostmohammadi
پست الکترونیکی: sdoostmohammadis@gmail.com 
تلفن: 31322156-034

مهدی زمانی
دانشیار
دکترا- دانشگاه شهید بهشتی تهران
زمینه تحقیقاتی:
آدرس پورتال: http://academicstaff.uk.ac.ir/mazamani
پست الکترونیکی: m-zamani@uk.ac.ir
تلفن: 31322165-034

محمدحسین زندی
استاد
دکترا- دانشگاه شهید باهنر کرمان
زمینه تحقیقاتی:
آدرس پورتال: http://academicstaff.uk.ac.ir/mozandi
پست الکترونیکی: mzandi@uk.ac.ir
تلفن: 31322172-034

سوژا سهیلی 
استادیار
دکترا- دانشگاه شهید باهنر کرمان

زمینه تحقیقاتی:

آدرس پورتال: http://academicstaff.uk.ac.ir/sohaily
پست الکترونیکی: sohaily@uk.ac.ir
تلفن: 31322155-034

محدثه عباس نژاد
استادیار
دکترا- دانشگاه تهران
زمینه تحقیقاتی: فیزیک ماده چگال محاسباتی، نظریه تابعی چگالی، مونت کارلوی کوانتومی
آدرس پورتال: http://academicstaff.uk.ac.ir/moabbasnejad
پست الکترونیکی: m_abbasnejad@uk.ac.ir
تلفن: 31322199-034

سید جلیل الدین فاطمی 
استاد
دکترا- دانشگاه دورهام انگلستان

زمینه تحقیقاتی: نجوم و اختر فیزیک
آدرس پورتال: http://academicstaff.uk.ac.ir/sefatemi
پست الکترونیکی: fatemij@mail.uk.ac.ir 
تلفن: 31322170-034

رضا فتحی
دانشیار
دکترا-دانشگاه شهید باهنر کرمان
زمینه تحقیقاتی:
آدرس پورتال: http://academicstaff.uk.ac.ir/refathi
پست الکترونیکی: rfathi@uk.ac.ir
تلفن :  31322177-034

مریم قاسم نژاد
استادیار
دکترا- دانشگاه فردوسی مشهد

زمینه تحقیقاتی :

آدرس پورتال: http://academicstaff.uk.ac.ir/maghasemnejad
پست الکترونیکی: m.ghasemnezhad@uk.ac.ir 
تلفن:

اعظم کرمی 
استادیار
دکترا- دانشگاه شیراز

زمینه تحقیقاتی :

آدرس پورتال: http://academicstaff.uk.ac.ir/azkarami
پست الکترونیکی: akarami@uk.ac.ir
تلفن:

حنیف گلچین 
استادیار
دکترا- دانشگاه فردوسی مشهد

زمینه تحقیقاتی :

آدرس پورتال: http://academicstaff.uk.ac.ir/hgolchin
پست الکترونیکی: hgolchin@uk.ac.ir 
تلفن:

مجتبی گلشنی
استادیار
دکترا- دانشگاه صنعتی شریف تهران
زمینه تحقیقاتی:  اپتیک و لیزر
آدرس پورتال: http://academicstaff.uk.ac.ir/mgolshani
پست الکترونیکی: golshani@uk.ac.ir
تلفن: 31322169-034

حامد مالکی
استادیار
دکترا- دانشگاه یوهان گوتنبرگ ماینس آلمان
زمینه تحقیقاتی: نانوفیزیک تجربی، ماده چگال نرم محاسباتی، مکانیک آماری
آدرس پورتال: http://academicstaff.uk.ac.ir/hamaleki 
پست الکترونیکی: hamed.maleki@uk.ac.ir
تلفن: 31322867-034

حمیدرضا مشایخی 
دانشیار
دکترا-دانشگاه اسکس انگلستان

زمینه تحقیقاتی :

آدرس پورتال: http://academicstaff.uk.ac.ir/hamashayekhi
پست الکترونیکی: mashhr@uk.ac.ir
تلفن: 31322185-034

مصطفی معتمدی فر
استادیار

دکترا- دانشگاه 
زمینه تحقیقاتی : ماده چگال
آدرس پورتال: http://academicstaff.uk.ac.ir/momotamedi
پست الکترونیکی: m.motamedifar@uk.ac.ir
تلفن: 31322868-034

محمدرضا مهدی زاده 
دانشیار
دکترا- دانشگاه شیراز

زمینه تحقیقاتی :

آدرس پورتال: http://academicstaff.uk.ac.ir/momehdizadeh
پست الکترونیکی: mehdizadeh.mr@uk.ac.ir 
تلفن: 31322167-034

وحید میرزایی
استادیار
دکترا- دانشگاه فردوسی مشهد
زمینه تحقیقاتی: فیزیک هسته ای نظری، فیزیک محاسباتی، کاربرد پرتوها
آدرس پورتال: http://academicstaff.uk.ac.ir/vamirzaei
پست الکترونیکی: vah_mirzaei@uk.ac.ir
تلفن: 31322869-034

هدی نعمت الهی
استادیار
دکترا- دانشگاه شهید باهنر کرمان

زمینه تحقیقاتی :

آدرس پورتال
پست الکترونیکی: h.namatollahi.392@gmail.com
تلفن :

هادی نوری 
استادیار
دکترا- دانشگاه شهید باهنر کرمان

زمینه تحقیقاتی :

آدرس پورتال: http://academicstaff.uk.ac.ir/hanouri
پست الکترونیکی: hadi-noori@uk.ac.ir
تلفن: 33257617-034

محمدمهدی یزدان پناه 
استاد
دکترا- دانشگاه امیرکبیر تهران

زمینه تحقیقاتی :

آدرس پورتال: http://academicstaff.uk.ac.ir/moyazdanpanah1
پست الکترونیکی: myazdan@uk.ac.ir
تلفن: 31322181-034

 

 

 


محمد آقا بلوری زاده
استاد
دکترا- دانشگاه نبراسکا در لینکلن آمریکا

زمینه تحقیقاتی:
آدرس پورتال: پروفایل گوگل اسکولار
پست الکترونیکی: mabolori@uk.ac.ir                                             
تلفن: 31322164-034

مرحوم مجید تراز
استادیار
دکترا- انستیتوی فیزیک پروخوروف مسکو روسیه
زمینه تحقیقاتی:
آدرس پورتال: http://academicstaff.uk.ac.ir/mataraz              
پست الکترونیکی: taraz@uk.ac.ir
تلفن: 31322195-034

محمود جعفریان
مربی
دانشگاه

زمینه تحقیقاتی:                                                                           
آدرس پورتال :
پست الکترونیکی:
تلفن:

حسین جلال کمالی
استادیار
دکترا- دانشگاه  

زمینه تحقیقاتی:
آدرس پورتال: http://academicstaff.uk.ac.ir/hojalalkamali
پست الکترونیکی: hjalalkamali@uk.ac.ir
تلفن: 31322166-034

حسین روح الامینی نژاد
استادیار
دکترا- دانشگاه شهید باهنر کرمان
زمینه تحقیقاتی : اپتیک و لیزر و نانو
آدرس پورتال: http://academicstaff.uk.ac.ir/horoholamini       
پست الکترونیکی: rooholamini@uk.ac.ir
تلفن: 31322171-034

مرحوم مجید رهنما

   
دکترا- دانشگاه
زمینه تحقیقاتی:
آدرس پورتال: http://academicstaff.uk.ac.ir/marahnama         

تلفن:

فریده شجاعی اکبرآبادی
دانشیار
دکترا- دانشگاه شهید باهنر کرمان
زمینه تحقیقاتی:  پراکندگی اتمی، محاسبات عددی، پلاسما، لیزر،اپتیک

غیرخطی

آدرس پورتال: http://academicstaff.uk.ac.ir/fashojaee               
پست الکترونیکی: fshojaei@uk.ac.ir
تلفن: 33222174-034

حسن فاطمی امام غیث
استادیار
دکترا-دانشگاه

زمینه تحقیقاتی:
آدرس پورتا
پست الکترونیکی: hfatemi@mail.uk.ac.ir                     
تلفن: 31322180-034

محمدرضا مطلوب
استاد

دکترا- دانشگاه اسکس انگلستان

زمینه تحقیقاتی:

آدرس پورتال: http://academicstaff.uk.ac.ir/momatlob               
پست الکترونیکی: matloob@uk.ac.ir
تلفن: 31322178-034