لیست شماره تماس های دانشکده فیزیک

برای تماس از خارج شهر کرمان ابتدا پیش شماره 034 را شماره گیری کنید
ردیف بخش /واحد تلفن تلفاکس
1 دانشکده فیزیک 33257258 33257434