دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 328 نتیجه
از 17
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
آزمایشگاه فیزیک پایه 4 1512091 2 کارشناسی فیزیک 01 محدثه عباس نژاد هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) نامشخص
آزمایشگاه فیزیک حالت جامد 1 1512092 2 کارشناسی فیزیک 01 حامد مالکی هرهفته پنج شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته پنج شنبه (15:30 - 17:30) نامشخص
آزمایشگاه فیزیک حالت جامد 1 1512092 2 کارشناسی فیزیک 02 حامد مالکی هرهفته پنج شنبه (11:30 - 13:30) | هرهفته پنج شنبه (17:30 - 19:30) نامشخص
آزمایشگاه فیزیک حرارت و موج 1512165 1 کارشناسی فیزیک 01 فریده شجاعی اکبرآبادی هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) نامشخص
آزمایشگاه فیزیک نوین 1512167 2 کارشناسی فیزیک 01 محدثه عباس نژاد هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) نامشخص
الکترومغناطیس 1512168 3 کارشناسی فیزیک 02 مریم قاسم نژاد بافنده هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 11:30) 1399/04/08 (16:00 - 18:00)
الکترونیک 1512170 3 کارشناسی فیزیک 01 مصطفی معتمدی فر هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته سه شنبه (17:30 - 18:30) 1399/04/01 (13:30 - 15:30)
ترمودینامیک و فیزیک آماری 1512139 3 کارشناسی فیزیک 01 سوژا سهیلی هرهفته دو شنبه (11:30 - 13:30) | هرهفته سه شنبه (12:30 - 13:30) 1399/04/02 (10:30 - 12:30)
تقارن و نظریه گروه 1512172 3 کارشناسی فیزیک 01 محمدمهدی یزدانپناه راوری هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 14:30) 1399/04/07 (08:00 - 10:00)
روش های ریاضی در فیزیک 1 1512125 3 کارشناسی فیزیک 02 مجید تراز هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 11:30) 1399/04/03 (10:30 - 12:30)
روش های ریاضی در فیزیک 2 1512126 3 کارشناسی فیزیک 02 محدثه عباس نژاد هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 11:30) 1399/03/31 (13:30 - 15:30)
فیزیک 101 1512110 3 کارشناسی فیزیک 01 امید حمیدی راوری هرهفته شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 08:30) | هرهفته چهار شنبه (07:30 - 09:30) 1399/04/05 (08:00 - 10:00)
فیزیک 103 1512112 3 کارشناسی فیزیک 02 هدا نعمت الهی هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته چهار شنبه (09:30 - 11:30) 1399/04/05 (16:00 - 18:00)
فیزیک پایه 3 1512089 3 کارشناسی فیزیک 02 سوژا سهیلی هرهفته شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته پنج شنبه (08:30 - 09:30) 1399/03/31 (08:00 - 10:00)
فیزیک پایه 4 1512090 3 کارشناسی فیزیک 01 اسماعیل ابراهیمی هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 14:30) | هرهفته دو شنبه (14:30 - 15:30) 1399/03/29 (13:30 - 15:30)
فیزیک حرارت و موج 1512149 3 کارشناسی فیزیک 02 سوژا سهیلی هرهفته شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته پنج شنبه (08:30 - 09:30) 1399/03/31 (08:00 - 10:00)
فیزیک ماده چگال و حالت جامد 1512174 3 کارشناسی فیزیک 02 مصطفی معتمدی فر هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 16:30) 1399/04/03 (13:30 - 15:30)
فیزیک محاسباتی 1512132 3 کارشناسی فیزیک 01 وحید میرزائی محمود آبادی هرهفته دو شنبه (16:30 - 17:30) | هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30) 1399/04/04 (16:00 - 18:00)
فیزیک مکانیک 1512157 3 کارشناسی فیزیک 03 امید حمیدی راوری هرهفته شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 08:30) | هرهفته چهار شنبه (07:30 - 09:30) 1399/04/05 (08:00 - 10:00)
فیزیک نوین 1512140 3 کارشناسی فیزیک 02 اسماعیل ابراهیمی هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 14:30) | هرهفته دو شنبه (14:30 - 15:30) 1399/03/29 (13:30 - 15:30)
نمایش 1 - 20 از 328 نتیجه
از 17