دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 75 نتیجه
از 4
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
آزمایشگاه اپتیک 2 1512138 1 کارشناسی فیزیک 02 حمیدرضا مشایخی هرهفته سه شنبه (17:30 - 19:30) نامشخص
آزمایشگاه فیزیک 102 1512115 2 کارشناسی فیزیک 01 فریده شجاعی اکبرآبادی هرهفته شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته دو شنبه (17:30 - 19:30) نامشخص
آزمایشگاه فیزیک نوین 1512167 2 کارشناسی فیزیک 01 محدثه عباس نژاد هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) نامشخص
الکترومغناطیس 1512168 3 کارشناسی فیزیک 01 مجید تراز هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 11:30) 1398/04/08 (16:00 - 18:00)
تقارن و نظریه گروه 1512172 3 کارشناسی فیزیک 01 محمدمهدی یزدانپناه راوری هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 14:30) 1398/04/15 (08:00 - 10:00)
روش های ریاضی در فیزیک 1 1512125 3 کارشناسی فیزیک 01 هدا نعمت الهی هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 11:30) 1398/04/05 (08:00 - 10:00)
روش های ریاضی در فیزیک 2 1512126 3 کارشناسی فیزیک 02 محمدرضا مهدی زاده هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:30) 1398/04/05 (08:00 - 10:00)
فیزیک 101 1512110 3 کارشناسی فیزیک 01 سوژا سهیلی هرهفته شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 08:30) | هرهفته چهار شنبه (07:30 - 09:30) 1398/04/11 (08:00 - 10:00)
فیزیک 102 1512111 3 کارشناسی فیزیک 02 حمید ارجمندکرمانی هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:30) | هرهفته سه شنبه (11:30 - 12:30) | هرهفته چهار شنبه (17:30 - 19:30) 1398/04/06 (08:00 - 10:00)
فیزیک 104 1512113 3 کارشناسی فیزیک 01 مصطفی معتمدی فر هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 14:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1398/04/05 (13:30 - 15:30)
فیزیک حرارت 2 1512124 3 کارشناسی فیزیک 01 سوژا سهیلی هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 16:30) 1398/04/04 (13:30 - 15:30)
فیزیک حرارت و موج 1512149 3 کارشناسی فیزیک 01 سیدجلیل الدین فاطمی هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته دو شنبه (08:30 - 09:30) | هرهفته چهار شنبه (09:30 - 11:30) 1398/04/06 (08:00 - 10:00)
فیزیک محاسباتی 1512132 3 کارشناسی فیزیک 01 وحید میرزائی محمود آبادی هرهفته دو شنبه (16:30 - 17:30) | هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30) 1398/04/10 (16:00 - 18:00)
فیزیک مکانیک 1512157 3 کارشناسی فیزیک 01 امید حمیدی راوری هرهفته شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 08:30) | هرهفته چهار شنبه (07:30 - 09:30) 1398/04/11 (08:00 - 10:00)
مبانی فیزیک مکانیک و حرارت 1512085 3 کارشناسی فیزیک 02 حمید ارجمندکرمانی هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (16:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 16:30) 1398/04/11 (13:30 - 15:30)
میدان ها و امواج الکترومغناطیسی 1512169 3 کارشناسی فیزیک 02 رضا فتحی هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 11:30) 1398/04/08 (10:30 - 12:30)
نظریه الکترومغناطیس 1 1512121 3 کارشناسی فیزیک 01 مریم قاسم نژاد بافنده هرهفته شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 08:30) | هرهفته دو شنبه (08:30 - 09:30) 1398/04/08 (10:30 - 12:30)
نظریه الکترومغناطیس 2 1512122 3 کارشناسی فیزیک 01 سعید دوست محمدی هرهفته شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 08:30) | هرهفته دو شنبه (08:30 - 09:30) 1398/04/08 (10:30 - 12:30)
مکانیک تحلیلی 1 1512364 3 کارشناسی فیزیک 01 حامد مالکی هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (08:30 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 08:30) 1398/04/10 (08:00 - 10:00)
کاربردهای لیزر 1512357 3 کارشناسی فیزیک 02 حسین روح الامینی نژاد هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 08:30) 1398/04/10 (10:30 - 12:30)
نمایش 1 - 20 از 75 نتیجه
از 4