دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 377 نتیجه
از 19
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
آزمایشگاه سیستم های دیجیتال 1 1512195 2 کارشناسی فیزیک 01 اعظم کرمی رباطی هرهفته پنج شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته پنج شنبه (11:30 - 13:30) نامشخص
آزمایشگاه فیزیک عمومی 3 1512191 1 کارشناسی فیزیک 01 سوژا سهیلی هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30) نامشخص
آزمایشگاه فیزیک عمومی 4 1512192 2 کارشناسی فیزیک 01 محدثه عباس نژاد هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) نامشخص
فیزیک عمومی 2 1512184 3 کارشناسی فیزیک 01 سعید دوست محمدی هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته چهار شنبه (09:30 - 11:30) 1400/10/25 (11:30 - 13:30)
فیزیک عمومی 3 1512185 3 کارشناسی فیزیک 01 حمید ارجمندکرمانی هرهفته شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 08:30) | هرهفته چهار شنبه (07:30 - 09:30) 1400/10/26 (07:30 - 09:30)
فیزیک عمومی 4 1512186 3 کارشناسی فیزیک 01 عباس حسینی رنجبر هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 14:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1400/10/26 (09:30 - 11:30)
فیزیک مدرن 1512211 2 کارشناسی 01 مصطفی معتمدی فر هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:30) 1400/10/26 (07:30 - 09:30)
قطبش نور 1512212 2 کارشناسی 01 حمیدرضا مشایخی هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:30) 1400/10/30 (15:30 - 17:30)
کیهان شناسی 1512194 3 کارشناسی فیزیک 01 اسماعیل ابراهیمی هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 08:30) 1400/10/27 (09:30 - 11:30)
مبانی فیزیک نور 1512199 2 کارشناسی فیزیک 01 مصطفی معتمدی فر هرهفته شنبه (07:30 - 09:30) 1400/10/29 (07:30 - 09:30)
مکانیک تحلیلی 1 1512364 3 کارشناسی فیزیک 01 سوژا سهیلی هرهفته شنبه (11:30 - 12:30) | هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) 1400/11/03 (09:30 - 11:30)
نجوم و اختر فیزیک 1512098 3 کارشناسی فیزیک 01 سعید دوست محمدی هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 14:30) 1400/10/28 (15:30 - 17:30)
فیزیک اتمی ومولکولی 1512335 3 کارشناسی فیزیک 01 محمدمهدی یزدانپناه راوری هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 16:30) 1400/11/04 (13:30 - 15:30)
الکترومغناطیس 1512168 3 کارشناسی فیزیک 01 رضا فتحی هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 11:30) 1400/10/29 (09:30 - 11:30)
الکترومغناطیس 1 1512251 3 کارشناسی فیزیک 01 محمدرضا مهدی زاده هرهفته شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 08:30) | هرهفته چهار شنبه (07:30 - 09:30) 1400/11/02 (07:30 - 09:30)
الکترومغناطیس 2 1512253 3 کارشناسی فیزیک 01 مهدی زمانی هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 11:30) 1400/10/29 (09:30 - 11:30)
الکترونیک 1 1512256 3 کارشناسی فیزیک 02 اعظم کرمی رباطی هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (17:30 - 18:30) 1400/11/04 (15:30 - 17:30)
الکترونیک 1 1512256 3 کارشناسی فیزیک 01 اعظم کرمی رباطی هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته شنبه (17:30 - 18:30) 1400/11/04 (15:30 - 17:30)
ازالکترونیک 1 1512030 2 کارشناسی فیزیک 03 مصطفی معتمدی فر هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) نامشخص
ازالکترونیک 1 1512030 2 کارشناسی فیزیک 04 مصطفی معتمدی فر هرهفته شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:30) نامشخص
نمایش 1 - 20 از 377 نتیجه
از 19