دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 325 نتیجه
از 17
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
منابع نور لیزری 1512035 3 کارشناسی فیزیک 01 مهدی زمانی هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته چهار شنبه (09:30 - 10:30) 1400/06/08 (13:30 - 15:30)
آز اپتیک فیزیکی 1512034 2 کارشناسی فیزیک 01 حمیدرضا مشایخی هرهفته شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته چهار شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته چهار شنبه (09:30 - 11:30) نامشخص
فیزیک کوانتومی اتم و مولکول 1 1512032 3 کارشناسی فیزیک 01 حامد مالکی | هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (11:30 - 13:30) | هرهفته چهار شنبه (11:30 - 12:30) 1400/06/08 (13:30 - 15:30)
آزمایشگاه سیستم های دیجیتال 1 1512195 2 کارشناسی فیزیک 01 اعظم کرمی رباطی هرهفته پنج شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته پنج شنبه (15:30 - 17:30) نامشخص
آزمایشگاه فیزیک عمومی 3 1512191 1 کارشناسی فیزیک 01 سوژا سهیلی هرهفته پنج شنبه (07:30 - 09:30) نامشخص
آزمایشگاه فیزیک عمومی 4 1512192 2 کارشناسی فیزیک 01 محدثه عباس نژاد هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) نامشخص
امواج و ارتعاشات 1512205 3 کارشناسی فیزیک 01 سوژا سهیلی هرهفته شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته دو شنبه (17:30 - 18:30) 1400/03/27 (15:30 - 17:30)
روشهای تجربی در فیزیک 1512201 3 کارشناسی فیزیک 01 هادی نوری سرخانی هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 14:30) 1400/03/26 (11:30 - 13:30)
فیزیک عمومی 2 1512184 3 کارشناسی فیزیک 03 سعید دوست محمدی هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته چهار شنبه (09:30 - 11:30) 1400/04/02 (15:30 - 17:30)
فیزیک عمومی 3 1512185 3 کارشناسی فیزیک 02 سوژا سهیلی هرهفته شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 08:30) | هرهفته چهار شنبه (07:30 - 09:30) 1400/03/27 (07:30 - 09:30)
فیزیک عمومی 4 1512186 3 کارشناسی فیزیک 02 اسماعیل ابراهیمی هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 14:30) | هرهفته دو شنبه (14:30 - 15:30) 1400/03/30 (09:30 - 11:30)
مبانی فیزیک مکانیک و حرارت 1512085 3 کارشناسی فیزیک 02 محمدرضا مهدی زاده هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 16:30) 1400/04/02 (15:30 - 17:30)
مبانی فیزیک نور 1512199 2 کارشناسی فیزیک 01 حمید ارجمندکرمانی هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) 1400/04/01 (17:30 - 19:30)
مبانی مهندسی نانو 1512210 3 کارشناسی فیزیک 02 حامد مالکی هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 14:30) 1400/03/30 (11:30 - 13:30)
محاسبات عددی 1512203 3 کارشناسی فیزیک 01 وحید میرزائی محمود آبادی هرهفته شنبه (11:30 - 13:30) | هرهفته چهار شنبه (11:30 - 12:30) 1400/03/26 (13:30 - 15:30)
مکانیک تحلیلی 2 1512365 3 کارشناسی فیزیک 02 حامد مالکی هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته سه شنبه (17:30 - 18:30) | هرهفته سه شنبه (18:30 - 19:30) 1400/04/01 (07:30 - 09:30)
کاربرد کامپیوتر در اپتیک و لیزر 1512046 2 کارشناسی فیزیک 03 مجتبی گلشنی قریه علی هرهفته شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته دو شنبه (17:30 - 18:30) 1400/03/26 (15:30 - 17:30)
الکترومغناطیس 2 1512253 3 کارشناسی فیزیک 01 مهدی زمانی هرهفته شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 11:30) 1400/04/05 (17:30 - 19:30)
الکترومغناطیس 2 1512253 3 کارشناسی فیزیک 02 رضا فتحی هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:30) 1400/04/05 (17:30 - 19:30)
الکترونیک2 1512018 3 کارشناسی فیزیک 01 اعظم کرمی رباطی هرهفته شنبه (11:30 - 13:30) | هرهفته چهار شنبه (11:30 - 12:30) 1400/03/29 (17:30 - 19:30)
نمایش 1 - 20 از 325 نتیجه
از 17