دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 260 نتیجه
از 13
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
ابررسانایی و کاربردهای آن 1512193 3 کارشناسی 01 حامد مالکی هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:30) | هرهفته سه شنبه (11:30 - 12:30) 1399/10/25 (13:30 - 15:30)
آزمایشگاه فیزیک عمومی 3 1512191 1 کارشناسی 01 سوژا سهیلی هرهفته دو شنبه (11:30 - 13:30) نامشخص
سیستم های دیجیتال 1 1512188 3 کارشناسی 01 اعظم کرمی رباطی هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 14:30) 1399/10/24 (17:30 - 19:30)
فیزیک عمومی 2 1512184 3 کارشناسی 01 سعید دوست محمدی هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته چهار شنبه (09:30 - 11:30) 1399/10/18 (13:30 - 15:30)
فیزیک عمومی 3 1512185 3 کارشناسی 02 سوژا سهیلی هرهفته شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 08:30) | هرهفته پنج شنبه (07:30 - 09:30) 1399/10/20 (07:30 - 09:30)
فیزیک عمومی 4 1512186 3 کارشناسی 02 اسماعیل ابراهیمی هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 14:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1399/10/20 (09:30 - 11:30)
مبانی فیزیک مکانیک و حرارت 1512085 3 کارشناسی فیزیک 01 امید حمیدی راوری هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (16:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 16:30) 1399/10/18 (15:30 - 17:30)
مهندسی فوتونیک 1512187 3 کارشناسی 01 مجتبی گلشنی قریه علی هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 14:30) 1399/10/23 (13:30 - 15:30)
مکانیک تحلیلی 1 1512364 3 کارشناسی فیزیک 01 حامد مالکی هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته سه شنبه (18:30 - 19:30) | هرهفته سه شنبه (17:30 - 18:30) 1399/10/27 (09:30 - 11:30)
نجوم و اختر فیزیک 1512098 3 کارشناسی فیزیک 01 سعید دوست محمدی هرهفته شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته دو شنبه (17:30 - 18:30) 1399/10/22 (15:30 - 17:30)
فیزیک اتمی ومولکولی 1512335 3 کارشناسی فیزیک 01 محمدمهدی یزدانپناه راوری هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته چهار شنبه (15:30 - 16:30) 1399/10/17 (11:30 - 13:30)
الکترومغناطیس 1 1512251 3 کارشناسی فیزیک 02 مهدی زمانی هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:30) 1399/10/25 (07:30 - 09:30)
الکترومغناطیس 1 1512251 3 کارشناسی فیزیک 01 مریم قاسم نژاد بافنده هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 11:30) 1399/10/25 (07:30 - 09:30)
الکترومغناطیس 2 1512253 3 کارشناسی فیزیک 01 رضا فتحی هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:30) | هرهفته سه شنبه (11:30 - 12:30) 1399/10/25 (07:30 - 09:30)
الکترومغناطیس 2 1512253 3 کارشناسی فیزیک 02 رضا فتحی هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 08:30) | هرهفته سه شنبه (08:30 - 09:30) 1399/10/25 (07:30 - 09:30)
الکترونیک 1 1512256 3 کارشناسی فیزیک 01 مصطفی معتمدی فر هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 16:30) 1399/10/21 (13:30 - 15:30)
الکترونیک2 1512018 3 کارشناسی فیزیک 01 اعظم کرمی رباطی هرهفته دو شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته چهار شنبه (17:30 - 18:30) 1399/10/21 (13:30 - 15:30)
ازالکترونیک 1 1512030 2 کارشناسی فیزیک 01 حسین روح الامینی نژاد هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) نامشخص
ازالکترونیک 1 1512030 2 کارشناسی فیزیک 04 حسین روح الامینی نژاد هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:30) نامشخص
ازالکترونیک 2 1512031 2 کارشناسی فیزیک 01 اعظم کرمی رباطی هرهفته پنج شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته پنج شنبه (17:30 - 19:30) نامشخص
نمایش 1 - 20 از 260 نتیجه
از 13