دروس فیزیک پایه


درس فیزیک پایه 1

 

منبع: مبانی فیزیک (مکانیک و گرما)، دیوید هالیدی، رابرت رزنیک، جرل واکر، ویرایش ۱۰

 

شماره تمرین ها و مسائل منتخب

 

فصل ۱ : اندازه گیری

            ویرایش 8  :  7، 17، 18، 19، 24، 26، 43، 45، 54، 57

            ویرایش 9 و 10  :  9، 17، 18، 19، 26، 28، 37، 47، 50، 53

 

فصل ۲ : حرکت در راستای یک خط راست

            ویرایش 8  :  1، 7، 12، 19، 21، 26، 33، 40، 43، 50، 51، 63، 67، 70، 103، 105

            ویرایش 9  :   3، 9، 12، 19، 22، 28، 33، 34، 42، 52، 53، 61، 69، 70، 111، 93

            ویرایش 10 :  3، 9، 12، 19، 22، 28، 33، 34، 42، 52، 53، 61، 69، 70، 111، 93

  

فصل ۳ : بردارها

 

            ویرایش 8  :  3، 17، 26، 28، 31، 32، 37، 39، 43، 55، 64، 71

            ویرایش 9  :  1، 15، 24، 30، 31، 32، 33، 41، 43، 47، 69، 57

            ویرایش 10 :  1، 15، 24، 30، 32، 31، 33، 41، 43، 47، 69، 57

 

فصل ۴ : حرکت در دو و سه بعد

            ویرایش 8  :  20، 26، 31، 35، 38، 41، 42، 43، 46، 52، 55، 67، 71، 78، 82، 118، 120

            ویرایش 9  :  20، 28، 33، 29، 32، 39، 38، 45، 48، 54، 53، 67، 71، 80، 82، 122، 123

            ویرایش 10 :  20، 28، 33، 29، 32، 39، 38، 45، 48، 54، 53، 67، 71، 80، 82، 122، 123

 

فصل ۵ : نیرو و حرکت - I

           ویرایش 8  :  15، 46، 48، 51، 53، 54، 57، 65، 66، 77، 79، 82، 99، 101

           ویرایش 9 و 10  :  13، 48، 42، 53، 55، 50، 59، 67، 64، 69، 83، 78، 71، 73

 

فصل ۶ : نیرو و حرکت - II

            ویرایش 8  :  16، 17، 23، 28، 31، 33، 34، 53، 56، 59، 60، 62، 65، 79، 81

            ویرایش 9 و 10  :  18، 19، 25، 26، 29، 35، 34، 51، 58، 59، 70، 68، 61، 63، 79

 

فصل ۷ : انرژی جنبشی و کار

            ویرایش 8  :  20، 23، 25، 34، 37، 42، 54، 57، 65

            ویرایش 9 و 10  :  24، 19، 25، 36، 41، 42، 62، 65، 57

 

فصل ۸ : انرژی پتانسیل و پایستگی انرژی

            ویرایش 8  :   17، 19، 22، 27، 28، 31، 37، 53، 55، 59، 62، 63، 66، 68، 79، 83

            ویرایش 9 و 10  :  21، 17، 24، 19، 30، 29، 35، 57، 53، 55، 64، 65، 78، 70، 91، 67

 

فصل ۹ : مرکز جرم و اندازه حرکت خطی

            ویرایش 8  :  3، 14، 17، 44، 46، 58، 59، 66، 68، 69، 72، 75، 83، 103

            ویرایش 9 و 10  :  5، 14، 17، 42، 44، 58، 59، 64، 68، 69، 74، 73، 83، 97

 

فصل ۱۰ : چرخش

            ویرایش 8  :  5، 7، 8، 17، 26، 27، 30، 39، 53، 63، 65، 66، 69، 73، 101

           ویرایش 9 و 10  :   3، 7، 8، 13، 30، 29، 28، 41، 55، 63، 67، 66، 71، 83، 103

 

فصل ۱۱ : غلتش، گشتاور و اندازه حرکت زاویه ای

            ویرایش 8  :   5، 8، 11، 13، 15، 17، 31، 38، 41، 46، 51، 55، 66، 77، 95

            ویرایش 9 و 10  :   3، 12، 9، 15، 13، 17، 31، 36، 41، 48، 43، 53، 66، 81، 71

 

فصل ۱۲ : تعادل و کشسانی

            ویرایش 8  :   7، 9، 21، 22، 25، 27، 30، 37، 41، 45، 53، 58، 59، 63، 85

            ویرایش 9 و 10  :   11، 7، 25، 24، 23، 21، 28، 37، 39، 49، 57، 64، 63، 55، 73


درس فیزیک پایه 2

 

منبع: فیزیک (الکتریسیته و مغناطیس)، رابرت رزنیک، دیوید هالیدی، کنت اس کرین، ویرایش 5
 

شماره تمرین ها و مسائل منتخب

 

فصل 1 : بارالکتریکی و قانون کولن

            تمرین ها: 6، 7، 12، 13، 16، 17، 18، 20، 21، 29  

            مسئله ها: 3، 4، 8، 11

 

فصل 2 : میدان الکتریکی

            تمرین ها: 14، 16، 18، 24، 30، 34، 36، 39  

            مسئله ها: 2، 4، 6، 8، 10، 11، 12، 14

 

فصل 3 : قانون گاوس

            تمرین ها: 3، 11، 16، 22، 25  

            مسئله ها: 2، 3، 4، 6، 8، 9، 11، 13، 14، 15، 16، 18

 

فصل 4 : پتانسیل و انرژی پتانسیل الکتریکی

            تمرین ها: 3، 7، 11، 13، 18، 23، 27، 34، 40، 41  

            مسئله ها: 3، 4، 7، 8، 9، 10، 11، 13

 

فصل 5 : خواص الکتریکی مواد

            تمرین ها: 1، 7، 8، 10، 12، 15، 19، 21، 23، 27، 29، 30، 31 

            مسئله ها: 1، 6، 9، 11

 

فصل 6 : ظرفیت

            تمرین ها: 10، 11، 13، 14، 16، 18، 27، 37 

            مسئله ها: 1، 2، 3، 5، 6، 8، 10، 14، 18، 19، 20، 24

 

فصل 7 : مدارهای جریان مستقیم

            تمرین ها: 12، 13، 14، 19، 21، 24، 32   

            مسئله ها: 2، 6، 8، 11، 13، 16

 

فصل 8 : میدان مغناطیسی

            تمرین ها: 6، 10، 23، 26، 32، 33، 34  

            مسئله ها: 1، 4، 6، 10، 11، 15، 17، 18، 19

 

فصل 9 : میدان مغناطیسی یک جریان

            تمرین ها: 12، 14، 15، 18، 19، 20، 23، 33، 34، 37  

            مسئله ها: 1، 3، 5، 8، 12، 13، 14

 

فصل 10 : قانون القاء فاراده

            تمرین ها: 3، 7، 10، 11، 13، 16، 22، 23، 24  

            مسئله ها: 3، 5، 6، 9، 14

 

فصل 11 : خواص مغناطیسی مواد

 

فصل 12 : القاییدگی

            تمرین ها: 9، 10، 19، 21، 25 

            مسئله ها: 3، 5، 9، 11

 

فصل 13 : مدارهای جریان متناوب

 

فصل 14 : معادلات ماکسول و امواج الکترومغناطیس


درس فیزیک 1 شیمی

 

منبع: مبانی فیزیک (مکانیک و گرما)، دیوید هالیدی، رابرت رزنیک، جرل واکر، ویرایش ۱۰

 

شماره تمرین ها و مسائل منتخب

 

فصل ۱ : اندازه گیری

            ویرایش 8  :  7، 17، 18، 19، 24، 26، 43، 45، 54، 57

            ویرایش 9 و 10  :  9، 17، 18، 19، 26، 28، 37، 47، 50، 53

 

فصل ۲ : حرکت در راستای یک خط راست

            ویرایش 8  :  1، 7، 12، 19، 21، 26، 33، 40، 43، 50، 51، 63، 67، 70، 103، 105

            ویرایش 9  :   3، 9، 12، 19، 22، 28، 33، 34، 42، 52، 53، 61، 69، 70، 111، 93

            ویرایش 10 :  3، 9، 12، 19، 22، 28، 33، 34، 42، 52، 53، 61، 69، 70، 111، 93

  

فصل ۳ : بردارها

 

 

            ویرایش 8  :  3، 17، 26، 28، 31، 32، 37، 39، 43، 55، 64، 71

            ویرایش 9  :  1، 15، 24، 30، 31، 32، 33، 41، 43، 47، 69، 57

            ویرایش 10 :  1، 15، 24، 30، 32، 31، 33، 41، 43، 47، 69، 57

 

فصل ۴ : حرکت در دو و سه بعد

            ویرایش 8  :  20، 26، 31، 35، 38، 41، 42، 43، 46، 52، 55، 67، 71، 78، 82، 118، 120

            ویرایش 9  :  20، 28، 33، 29، 32، 39، 38، 45، 48، 54، 53، 67، 71، 80، 82، 122، 123

            ویرایش 10 :  20، 28، 33، 29، 32، 39، 38، 45، 48، 54، 53، 67، 71، 80، 82، 122، 123

 

فصل ۵ : نیرو و حرکت - I

           ویرایش 8  :  15، 46، 48، 51، 53، 54، 57، 65، 66، 77، 79، 82، 99، 101

           ویرایش 9 و 10  :  13، 48، 42، 53، 55، 50، 59، 67، 64، 69، 83، 78، 71، 73

 

فصل ۶ : نیرو و حرکت - II

            ویرایش 8  :  16، 17، 23، 28، 31، 33، 34، 53، 56، 59، 60، 62، 65، 79، 81

            ویرایش 9 و 10  :  18، 19، 25، 26، 29، 35، 34، 51، 58، 59، 70، 68، 61، 63، 79

 

فصل ۷ : انرژی جنبشی و کار

            ویرایش 8  :  20، 23، 25، 34، 37، 42، 54، 57، 65

            ویرایش 9 و 10  :  24، 19، 25، 36، 41، 42، 62، 65، 57

 

فصل ۸ : انرژی پتانسیل و پایستگی انرژی

            ویرایش 8  :   17، 19، 22، 27، 28، 31، 37، 53، 55، 59، 62، 63، 66، 68، 79، 83

            ویرایش 9 و 10  :  21، 17، 24، 19، 30، 29، 35، 57، 53، 55، 64، 65، 78، 70، 91، 67

 

فصل ۹ : مرکز جرم و اندازه حرکت خطی

            ویرایش 8  :  3، 14، 17، 44، 46، 58، 59، 66، 68، 69، 72، 75، 83، 103

            ویرایش 9 و 10  :  5، 14، 17، 42، 44، 58، 59، 64، 68، 69، 74، 73، 83، 97

 

فصل ۱۰ : چرخش

            ویرایش 8  :  5، 7، 8، 17، 26، 27، 30، 39، 53، 63، 65، 66، 69، 73، 101

           ویرایش 9 و 10  :   3، 7، 8، 13، 30، 29، 28، 41، 55، 63، 67، 66، 71، 83، 103

 

فصل ۱۱ : غلتش، گشتاور و اندازه حرکت زاویه ای

            ویرایش 8  :   5، 8، 11، 13، 15، 17، 31، 38، 41، 46، 51، 55، 66، 77، 95

            ویرایش 9 و 10  :   3، 12، 9، 15، 13، 17، 31، 36، 41، 48، 43، 53، 66، 81، 71

 

فصل ۱۲ : تعادل و کشسانی

            ویرایش 8  :   7، 9، 21، 22، 25، 27، 30، 37، 41، 45، 53، 58، 59، 63، 85

            ویرایش 9 و 10  :   11، 7، 25، 24، 23، 21، 28، 37، 39، 49، 57، 64، 63، 55، 73