ریاست دانشکده


ریاست فعلی


 

   نام و نام خانوادگی: دکتر سید جلیل الدین فاطمی
   رتبه علمی: استاد
   آخرین مدرک تحصیلی: دکترای نجوم و اختر فیزیک
   تلفن:  3132-2170 034
   پست الکترونیکی: fatemij@mail.uk.ac.ir
     آدرس پورتال:    http://academicstaff.uk.ac.ir/sefatemi

 

 

 

   
   
   
   
   
     

 


ریاست سابق


 

   نام و نام خانوادگی: دکتر مجید تراز
   رتبه علمی: استادیار
   آخرین مدرک تحصیلی: دکترای اتمی مولکولی
   تلفن:  3132-2195 034
   پست الکترونیکی: taraz@uk.ac.ir
     آدرس پورتال:    http://academicstaff.uk.ac.ir/mataraz

 

 

   نام و نام خانوادگی: دکتر محمد مهدی یزدانپناه
   رتبه علمی: استاد
   آخرین مدرک تحصیلی: دکترای ذرات بنیادی
   تلفن:  3132-2181 034
   پست الکترونیکی: myazdan@uk.ac.i
     آدرس پورتال:    http://academicstaff.uk.ac.ir/moyazdanpanah1