سرفصل دروس


سرفصل دروس دکترای فیزیک (سرفصل سال 1371 ، سرفصل سال 1395)

 

 


سرفصل دروس کارشناسی ارشد فیزیک (سرفصل سال 1373 ، سرفصل سال 1395)

سرفصل دروس کارشناسی ارشد فوتونیک (سرفصل سال 1380 ، سرفصل سال 1395)

 


سرفصل های کنونی دانشکده فیزیک:

سرفصل دروس کارشناسی فیزیک مهندسی (دانلود)

جدول تطبیق فارغ التحصیلی دانشجویان فیزیک مهندسی (دانلود)

سرفصل دروس کارشناسی فیزیک  (دانلود )

جدول تطبیق فارغ التحصیلی دانشجویان فیزیک (دانلود)

سرفصل دروس کارشناسی مهندسی اپتیک و لیزر (سرفصل سال 1392  - تغییرات سرفصل 1392 (جدید) -  سرفصل سال 1399)

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

سرفصل های قبلی رشته های فیزیک و فیزیک مهندسی دانشکده فیزیک:

سرفصل دروس کارشناسی فیزیک مهندسی (سرفصل سال 1397 ، سرفصل سال 1388)

جدول تطبیق فارغ التحصیلی دانشجویان فیزیک مهندسی (دانلود)

سرفصل دروس کارشناسی فیزیک  (سرفصل سال 1397، سرفصل سال 1371، سرفصل سال 1394)  

جدول تطبیق فارغ التحصیلی دانشجویان فیزیک - ورودی 96 و ماقبل (دانلود)