معاونت دانشکده


معاونت فعلی

 

 

     نام و نام خانوادگی: دکتر عباس حسینی رنجبر
    رتبه علمی: استاد
    آخرین مدرک تحصیلی: دکترای فیزیک هسته ای
    تلفن: 034-3132-2167
    پست الکترونیکی: ahranjbar@uk.ac.ir
      آدرس پورتال   http://academicstaff.uk.ac.ir/abhosseini1

 


معاونت سابق


 

 

     نام و نام خانوادگی: دکتر فریده شجاعی اکبرآبادی
    رتبه علمی: دانشیار
    آخرین مدرک تحصیلی: دکترای اتمی مولکولی
    تلفن: 034-3132-2174
    پست الکترونیکی: fshojaei@uk.ac.ir
      آدرس پورتال   http://academicstaff.uk.ac.ir/fashojaee