کارمندان دانشکده فیزیک

برای تماس از خارج شهر کرمان ابتدا پیش شماره 034 را شماره گیری کنید
ردیف نام ونام خانوادگی سمت تلفن
1 خانم فرح اثنی عشر کارشناس آزمایشگاه 31322186
2 آقای سعید سلیمانی کارشناس آزمایشگاه 31322173
3 خانم صغری آتش افروز دفتر معاون آموزشی 31322198
4 خانم اکرم حسنی مسئول دفتر دانشکده 31322195، 31322160
5 آقای بزنجانی پژوهشی و تحصیلات تکمیلی
5 آقای مهدی کوهستانی امور اداری و پشتیبانی
6 خانم زهرا صابری بازنشسته
7 آقای عبد الصالح کریمی بازنشسته