کارمندان دانشکده فیزیک

برای تماس از خارج شهر کرمان ابتدا پیش شماره 034 را شماره گیری کنید
ردیف نام ونام خانوادگی سمت تلفن تلفن مستقیم
1 خانم فرح اثنی عشر کارشناس آزمایشگاه 31322186
2 آقای سعید سلیمانی کارشناس آزمایشگاه 31322173
3 خانم صغری آتش افروز مسئول برنامه ریزی آموزشی دانشکده 31322198 33257107
4 خانم اکرم حسنی مسئول دفتر دانشکده 31322195 33257419
5 آقای میربزنجانی مسئول تحصیلات تکمیلی 31322160 33257434
5 آقای مهدی کوهستانی بازنشسته
6 خانم زهرا صابری بازنشسته
7 آقای عبد الصالح کریمی بازنشسته