اطلاعیه شماره 19 معاونت آموزشی دانشگاه با موضوع" شرایط انتخاب واحد نیمسال اول 1400-1399، ویژه دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان"