اطلاعیه مخصوص دانشجویان ارشد رشته های فیزیک و فوتونیک ورودی جدید ۱۳۹۹


اساتید مشاور دانشجویان ارشد گرایش های فیزیک و فوتونیک ورودی جدید ۱۳۹۹ به شرح زیر می باشند. لطفا جهت ارتباط به استاد مشاور خود از طریق لینک موجود در جدول زیر، عضو گروه واتساپ مربوط به گرایش خود گردید.

 

عنوان

راه ارتباطی (گروه واتساپ)

رشته فیزیک، گرایش اپتیک و لیزر،

جناب آقای دکتر مشایخی

https://chat.whatsapp.com/DqPOaFkqBAyIgqEv9gQ37f

رشته فیزیک، گرایش نجوم و اخترفیزیک،

جناب آقای دکتر دوست محمدی

https://chat.whatsapp.com/JrnitQvd9o08PW4hI36o2Y

رشته فیزیک، گرایش ذرات بنیادی،

جناب آقای دکتر یزدانپناه

 

رشته فیزیک، گرایش هسته ای،

جناب آقای دکتر میرزایی

https://chat.whatsapp.com/KSkLcIOpHBMGKDHI2IbIEz

رشته فیزیک، گرایش ماده چگال،

جناب آقای دکتر مالکی

https://chat.whatsapp.com/G4ghB0Rd4Ye097OAKttxyM

رشته فوتونیک،

جناب آقای دکتر زمانی

https://chat.whatsapp.com/K0S24JMoyi3K8zkxP2m32l