اطلاعیه مهم آزمایشگاه فیزیک 1 و عمومی (کلیه رشته ها)

قابل توجه دانشجویانی که آزمایشگاه های فیزیک 1 فنی و عمومی–کشاورزی و زیست و پایه 1 (رشته های فیزیک، شیمی، ریاضی و زمین شناسی) و مبانی 1 را در ترم بهاری گذشته (3982) اخذ نموده و در برنامه تابستانی این آزمایشگاه ها شرکت نکرده اند، به آگاهی می رسد که این دسته از دانشجویان اگر این واحد را حذف ننموده و همچنان به عنوان واحد اخذ شده در ترم بهاری برایشان در کارنامه موجود است باید به مورد مهم ذیل توجه نمایند:

طبق تصمیم معاونت آموزشی دانشگاه باید تکلیف این آزمایشگاه نهایتا تا پایان ترم جاری (دی ماه 99) روشن گردد. بنابراین، این دسته از دانشجویان می توانند یکی از دو طریق ذیل را برای تعیین تکلیف انتخاب نمایند:

الف) شرکت در کلاس های مجازی با نظم و ترتیبی که در اطلاعیه بعدی اعلام خواهد شد.

ب) حذف آزمایشگاه با مراجعه به اداره آموزش با کسب مجوز از دانشکده فیزیک (تنها برای کسانی که اصلا در هیچ برنامه تابستانی آزمایشگاه و یا کلاس مجازی آن نتوانند شرکت کنند)