اطلاعیه مهم درس آزمایشگاه های فیزیک 1 و 2 – کلیه رشته ها