بررسی فرمول نیمه تجربی جرم انرژی هسته ای به وسیله شبکه عصبی - خانم زهرا امجدی