برگزاری حضوری آزمایشگاه های دانشکده فیزیک در تابستان 1400