تاریخچه دانشکده فیزیک

 

نگاهی کوتاه به روند تاسیس دانشکده فیزیک دانشگاه شهید باهنرکرمان

زمینه و مبنای تاسیس دانشکده فیزیک، با ایجاد بخش فیزیک همزمان با شروع فعالیتهای آموزشی دانشگاه در سال 1354 پایه ریزی شد. بخش فیزیک از اولین گروه های علمی دانشگاه است که فعالیت خود را با 11 دانشجو و 4 عضوهیات علمی از بزرگان صاحب شهره فیزیک دراولین دانشکده دانشگاه (دانشکده علوم) آغاز نموده است. این گروه علمی با تلاش، کوشش و برنامه ریزی همکاران متبحرو پیش کسوتان ارزشمند همواره در زمره بخشهای پیشتاز علمی دانشگاه خصوصا" درمورد کسب مجوز های ایجاد دوره های مختلف کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری قرار داشته است.

باتوجه به پیشرفت سریع و گسترش روزافزون علوم وفنون درجهان و کاربرد گسترده آنها درزندگی بشری، لزوم تربیت دانش آموخته در این رشته ها یکی از اولویتهای ضروری و اساسی نظام آموزش عالی می باشد. رشته فیزیک به عنوان شاخه ای از دانش بشری که به دنبال کشف قوانین حاکم برطبیعت است، اساس و زیربنای بسیاری از شاخه های علمی و فناوری می باشد. با این دیدگاه، اندیشه ایجاد دانشکده فیزیک در گروه فیزیک مطرح گردید و بحثهای کارشناسی گسترده ای در این زمینه صورت پذیرفت. از اوایل سال 1389 به دنبال ایجاد رشته های متعدد و گسترش کمی و کیفی بخش فیزیک و لزوم به ایجاد فضای متفاوت برای خلق اهدافی جدید که امکان بروز آن در قالب بخش و گروه وجود نداشت، طرح ایجاد دانشکده فیزیک به طور جدی مطرح و مشتاقانه مورد تایید و پشتیبانی کلیه همکاران محترم قرارگرفت. این طرح پس از ارزیابی جوانب مختلف آن توسط همکاران بخش، به هیات رئیسه محترم دانشگاه ارائه گردید. بدنبال بررسی طرح ارتقاء بخش فیزیک به دانشکده فیزیک توسط مسئولین ذیربط دانشگاه و انجام مراحل مختلف اداری، موضوع جهت بررسی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فرستاده شد و سرانجام درتاریخ 90/2/12 شورای گسترش آموزش عالی وزارت با ایجاد دانشکده فیزیک در دانشگاه شهید باهنرکرمان موافقت نمود.

لازم به ذکراست که درراستای تحقق این مهم علاوه برتلاش کلیه اعضای دانشکده فیزیک و همکاران اداری دفترمرکزی پیگیری وهمت هیات رئیسه محترم دانشگاه که فعالانه دراین رابطه اهتمام نمودند نقش اساسی را ایفاء نموده است.