سرعت نور و تغییرات آن در مقیاس کیهانی - آقای محمودزاده