شماره‌ تماس‌های ضروری دانشگاه شهید باهنر کرمان

شماره‌ تماس‌های ضروری دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

ردیف

نام واحد

داخلی

مستقیم

فاکس

1

دفتر رئیس دانشگاه

3000-3001

33257161

33257413

2

معاونت اداری،مالی

3003

33257162

33257165

3

معاونت آموزشی

3006

33257163

33257163

4

معاونت پژوهشی

3011

33257164

33257168

5

معاونت فرهنگی

2780-2786

33257260

31322782

33257260

6

معاونت دانشجویی

2804

33257340

33257340

7

دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

3016

33257169

33257169

8

دانشکده فیزیک

2160

33257258

33257434

9

دانشکده ریاضی

2440

33257280

33257280

10

دانشکده علوم

2050

33221452

33257352

11

دانشکده کشاورزی

2600

33257442

33257443

12

دانشکده دامپزشکی

2900

33257447

33257447

13

دانشکده مدیریت

2720

33257437

33257437

14

دانشکده هنر

3200

33251056

33257256

15

دانشکده تربیت بدنی

3177

3185

33257443

33257623

16

دانشکده ادبیات

2400

33257347

33257347

17

دانشکده فنی و مهندسی

--

32114041-50

32114049

18

دانشکده حقوق

3270

33233430

33233430

19

مجتمع آموزش‌عالی‌بافت

--

42426633

42426644

20

مرکزآموزش‌عالی بردسیر

--

33526583

33525740

21

دانشکده زرند

--

31422040

31422040

22

آموزش شبانه و آزاد

2710-13

33257354

33257354

23

آموزش کل

2300-13

2292-7

33257155

33257155

24

آزمایشگاه مرکزی

3117

33257511

33257511

25

انفورماتیک

3156-9

3261-4

2298-9

2293

33257276-7

33257276

26

ارتباط با صنعت وکارآفرینی

3044

3015

09133950621

33257412

33257412

27

انبار مرکزی

3064

33257633

--

28

امور مالی (مدیر)

3020

33257570

33257570

29

امور عمومی(مدیر)

3042

33257445

33257165

30

امور دانشجویان(مدیر)

2819

33257338

33257340

31

امور خوابگاه ها(مدیر)

2828

2827

33257618

33257614

32

آزانس دانشگاه

3100

33257341

 

33

امور فرهنگی(مدیر)

2780

33257341

33257341

34

صندوق شرکت تعاونی

3101

33257544

 

35

اموردانشجویان شاهد و ایثارگر

2767

33257232

33257232

36

استعدادهای درخشان

3116

33257516

33257516

37

بودجه و تشکیلات(مدیر)

3057-8

33257156

33257156

38

بانک تجارت دانشگاه

2220

33257130

 

39

پژوهشکده‌تولیدات گیاهی

3307

33257510

 

40

تحصیلات تکمیلی

3090

33257440

 

41

تعمیرات ونگهداری

3121

33257451

33257451

42

پست دانشگاه

 

33257202

 

43

تدارکات

3060-1

33257513

33257513

44

توسعه‌و‌آمایش آموزشی

3056

33257417

 

45

حراست

2700

33257439

33257275

46

خدمات ماشینی

2317

33257230

33257230

47

خدمات عمومی

2591

33257411

 

48

دفتر تهران

--

66972040

66491535

66491369

66972041

49

دفتر فنی

3080

33257158

33257158

50

دفتر حقوقی

3005

33257254

33257254

51

دفتر نظارت

3007

33257270

 

52

دبیرخانه مرکزی

3065-9

33257165

33257165

53

رفاه دانشجویی

 

33257339

 

54

روابط عمومی

3070-3071

33257444

33257444

55

دفتر همکاری های علمی و بین المللی

3011

33257167

 

56

ستاد رفاهی

3055

33257226

33257226

57

مسجد دانشگاه

3138

   

58

کتابخانه مرکزی

3141-4

33257153

 

59

گزینش

2789

33257402

33257402

60

منابع انسانی

53-3047

33257913

33257913

61

مشاوره

2820

2839-40

33257611

33257611

62

نقلیه

2760

33257252

--

63

هیات جذب

3002

33257251

33257251

64

هیاٌت امناء

3008

33257167

33257167

65

هیات ممیزه

3043

33257166

33257166

66

پژوهشکده‌فرهنگ‌اسلام و ایران

2202

33257260

33257260

67

مخابرات دانشگاه

 

33257141-50

31322000