مدرسه ملی اطلاعات و محاسبات کوانتومی شهریور 99


با توجه به شرایط ناشی از همه ‌گیری بیماری کووید -۱۹ و لزوم حفظ سلامت شرکت‌کنندگان، برگزاری مدرسه ملی اطلاعات و محاسبات کوانتومی به سال ۱۴۰۰ موکول شده است. با بهبود شرایط سلامت همگانی، اطلاعات بیشتری درباره زمان دقیق مدرسه در سایت انجمن فیزیک ایران آگهی خواهد شد.