مصوبات تکمیلی حوزه معاونت آموزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان در مورد دروس عملی نیمسال دوم 99-98