نحوۀ برگزاری دروس عملی تربیت بدنی و ورزش دانشگاه شهید باهنر کرمان