محمدرضا مطلوب

محمدرضا مطلوب

محمدرضا مطلوب (بازنشسته)   (EN Page)

استاد
شماره تماس: 31322178
پست الکترونیکی: 
  • پایان نامه ها و رساله ها

نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
نوشین پیش بین پایان نامه کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
رخساره جعفریان فشار کوانتومی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1387/06/11
الهام محسنی اثرفوتوالکتریک درمحیط های دی الکتریک کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/06/29
سونیا مبسم نیروی کازمیر کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
فرزانه خجسته چترودی گسیل خود بخود کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
محمدرضا فروزش فرد پایان نامه کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
حمیدرضا بختیاری زاده زمینه الکترودینامیک کوانتومی درکاواک کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
فرزانه عوض پور نظریه کوانتومی کاواک فابری پرو کارشناسی ارشد استاد راهنما 1393/11/06
محمدمهدی صادقی تابش ترمزی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
مریم خواجویی نژاد(خواجوئی نژاد) بازهنجارش جرم در محیط های دی الکتریک کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/06/30
مرضیه حسنی ندیکی مقایسه فشار کوانتومی قبل و بعد از یک تیغه تقویت کننده تراوا کارشناسی ارشد استاد راهنما 1392/06/19
نگین اقاسی کرمانی نیروی کازیمیر جاذبه و دافعه دکتری استاد راهنما --------
زهره شریف زاده راوری استاد راهنما
ابوالفضل عبداللهی نسب اناری پراکندگی تامسون درمحیط دی الکتریک تراواء کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/06/28
ناهید پاک منش پراکندگی الکترون -فوتون کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
بتول ایلاقی حسینی نظریه کوانتمی نوسانگر هارمونیک میرا کارشناسی ارشد استاد راهنما 1392/06/20
مهدیه بلوردی انتشارنورغیرکلاسیک دریک تیغه تقویت کننده تراوا کارشناسی ارشد استاد راهنما 1392/06/18
بتول عدالتی نیروی کازیمیر بین دو تیغه دی الکتریک در کواک فابری پرو کارشناسی ارشد استاد راهنما 1393/11/06