محمد شجاعی باغینی

change-logo

محمد شجاعی باغینی (بازنشسته)   (EN Page)

استادیار
شماره تماس: --------
پست الکترونیکی: 
  • دروس ارائه شده
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
الکترونیک 1 1512256 3 02 هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:30) | هرهفته سه شنبه (11:30 - 12:30) 1399/04/21 (11:30 - 13:30) ترم دوم 1398
مبانی لیزر 1512047 3 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:30) 1399/04/23 (07:30 - 09:30) ترم دوم 1398
مبانی فیزیک 3 1512029 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 14:30) 1399/04/20 (07:30 - 09:30) ترم دوم 1398
طیف نگاری لیزری 1512050 3 02 هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته سه شنبه (17:30 - 18:30) 1399/04/18 (11:30 - 13:30) ترم دوم 1398
ازالکترونیک 2 1512031 2 01 نامشخص ترم اول 1398
اپتیک هندسی 1512010 3 01 | هرهفته سه شنبه (13:30 - 14:30) 1398/10/30 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
تاریخ علم 1512483 2 01 1398/10/22 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
زبان تخصصی 1512072 3 01 | هرهفته سه شنبه (07:30 - 08:30) 1398/10/26 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
نمایش 8 نتیجه
از 1