حسین روح الامینی نژاد

حسین روح الامینی نژاد

حسین روح الامینی نژاد (بازنشسته)   (EN Page)

استادیار
شماره تماس: --------
پست الکترونیکی: 
  • دروس ارائه شده
نام درس
 
نمایش 16 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ایمنی لیزر 1512038 1 01 هرهفته شنبه (11:30 - 12:30) | هرهفته شنبه (12:30 - 13:30) 1400/04/03 (09:30 - 11:30) ترم دوم 1399
ازالکترونیک 1 1512030 2 04 هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:30) نامشخص ترم اول 1399
ازالکترونیک 1 1512030 2 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) نامشخص ترم اول 1399
ایمنی لیزر 1512038 1 02 هرهفته شنبه (17:30 - 18:30) | هرهفته شنبه (18:30 - 19:30) 1399/10/25 (15:30 - 17:30) ترم اول 1399
منابع نور لیزری 1512035 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 14:30) 1399/10/18 (13:30 - 15:30) ترم اول 1399
ازالکترونیک 1 1512030 2 02 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته پنج شنبه (09:30 - 11:30) نامشخص ترم دوم 1398
ازالکترونیک 1 1512030 2 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته پنج شنبه (07:30 - 09:30) نامشخص ترم دوم 1398
ایمنی لیزر 1512038 1 01 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 14:30) | هرهفته چهار شنبه (14:30 - 15:30) 1399/04/26 (09:30 - 11:30) ترم دوم 1398
منابع نور لیزری 1512035 3 01 هرهفته شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته دو شنبه (17:30 - 18:30) 1399/04/23 (07:30 - 09:30) ترم دوم 1398
ازالکترونیک 1 1512030 2 02 نامشخص ترم اول 1398
ازالکترونیک 1 1512030 2 01 | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) نامشخص ترم اول 1398
آزمایشگاه الکترونیک 1512171 2 01 نامشخص ترم اول 1398
مبانی لیزر 1512047 3 01 | هرهفته سه شنبه (15:30 - 16:30) 1398/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
ایمنی لیزر 1512038 1 02 | هرهفته دو شنبه (14:30 - 15:30) 1398/10/29 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
تارهای نوری 1512036 2 01 1398/10/28 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
منابع نور لیزری 1512035 3 01 | هرهفته چهار شنبه (11:30 - 12:30) 1398/06/10 (10:30 - 12:30) 3973
نمایش 16 نتیجه
از 1