مرحوم مجید تراز

مرحوم مجید تراز

مرحوم مجید تراز (بازنشسته)   (EN Page)

استادیار
شماره تماس: --------
پست الکترونیکی: 

نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
مهدی حسامی سیمکانی ساخت ومشخصه یابی دیودهای نورگسیل الی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1391/06/30
مهناز صنایعی کرمانی بررسی تاثیرمیدان مغناطیس بردایورهای نورگسیل آلی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1391/11/11
مریم دهقانی ساخت ومشخصه یابی دیودهای نورگسیل الی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1391/06/30
محسن کشاورزی بررسی، ساخت و بهینه سازی دیود نور گسیل آلی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1392/06/27
علیرضا رفیعیه بابکی انتشار نور لاگر گاوسی در محیط غیرخطی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1397/11/03
عمید صادقی نژاد بررسی عددی اثرات دمایی و توزیع غلظت ناخالصی در لیزرها و تقویت کننده های فیبر نوری دوغلافی آغشته به ایتربیوم کارشناسی ارشد استاد راهنما 1397/11/03
زهره شهابی پورسیاهکوهی طراحی و ساخت راکتور پلاسمایی قوس لغزشی برای استخراج گاز هیدروژن از گازهای هیدروکربنی …. کارشناسی ارشد استاد راهنما 1398/11/13
فایزه خواجه گوکی امکان سنجی طراحی لرزه نگار با به کارگیری توری براگ فیبر نوری وفلز ارتجاعی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/06/25
راضیه باقری مطالعه تجربی، طراحی و ساخت جت پلاسمای مدادی تولید شده از گازهای اکسیژن ، نیتروژن و آرگون کارشناسی ارشد استاد راهنما 1395/12/15
سحر فیلی طراحی وبررسی بیوسنسورها ..... کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
سحر فیلی فشرده سازی پالس لیزری لاگر گوسی در پلاسمای کوانتومی دکتری استاد راهنما --------
سیده فهیمه بنی هاشمیان بررسی تاثیر عدم هم محوری ... کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
سمیرا پورجعفرآبادی شبیه سازی حسگرگلوکز فیبرنوری دوتایی مبتنی برانتقال انرژی رزونانس فلوئورسانسی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1393/11/06
احسان بیاتی شناسایی و عیار سنجی سنگ معدن مس با استفاده از روش LIBS کارشناسی ارشد استاد راهنما 1393/06/19
حسام الله یاری صادق آبادی آشکارسازی گاز سولفید هیدروژن بااستفاده از حسگر فیبرنوری مبتنی بر تشدید پلاسمون سطحی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1393/06/19
سمانه زنگی دارستانی مطالعه پارامترهای عملیاتی آنتن پلاسما با استفاده از روش خط انتقال کارشناسی ارشد استاد راهنما 1393/10/30
اکرم صالحی کیان ساخت ومشخصه یابی دیودنورگسیل آلی( OLED ) باافزودن نانوذرات نقره کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/06/19
پری ناز امانی عبدالملکی تعمیم روش ماتریس انتقال به مواد دو چرخشی با ضریب شکست مثبت و منفی در حضوز مغناطش عرضی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1396/06/29
آرش آقاسی نیا پایان نامه کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
محمد هوشمند پایان نامه کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
نوید دریاکار جایگزیدگی اندرسون و همبستگی کوانتومی بین حالات درهمتنیده ی مسیر دو فوتونی در آرایه دو حلقه ای موجبرهای نوری کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/11/06
نجمه سیف الدینی رشک علیا بررسی خواص اپتیکی گرافن واقع در فصل مشترک دو محیط با ضریب شکست های مثبت و منفی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1396/12/13
محمدصادق امیرمجاهدی گوکی بررسی تاثیر پلاسمای سرد بر ماندگاری رطب مضافتی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1399/06/22
اسماء طهماسبی ارشلو اندازه گیری حساسیت حسگر حلقه فیبر نوری برای اندازه گیری قند خون با استفاده از دستگاه تداخل سنج ماخ - زندر کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/03/20
ساره دولت شاهی اندازه گیری غیر تهاجمی گلوکز خون بااستفاده از تداخل سنج ساگناک کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/06/25
محمدرضا حسنی صالح قفل شدگی مد منفعل در لیزر فیبر نوری با استفاده از جاذب اشباع شونده کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/03/20
فرشته منصوری هفشجانی طراحی سیستم اپتیکی اندازه گیری غیرتهاجمی میزان قندخون با استفاده از تکنیک فوتوآکوستیک مبتنی بر امواج نزدیک به سطح تولید شده در پوشش فیبر نوری بوسیله ی لیزر کوانتومی آبشاری کارشناسی ارشد استاد راهنما 1393/11/06
پوریا خویی طراحی حسگرشناسایی گاز سولفید هیدروژن بااستفاده از طیف سنجی فوتواکوستیکی مبتنی بر ارائه یک سیستم تشدید صوتی-مکانیکی ومیکروفن نوری بر پایه تداخل سنج فابری پرو کارشناسی ارشد استاد راهنما 1393/06/19
محمدصادق سلطانی گیشینی بررسی پارامترهای عملیاتی آنتن پلاسما بر اساس مدل جنبشی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1392/06/20
امیر فلاحت طراحی، ساخت، شبیه سازی و طیف سنجی فشانه ی پلاسمای آرگون و اکسیژن کارشناسی ارشد استاد راهنما 1395/09/30
شهرزاد فلاحت نژادماهانی بررسی خواص ساختاری،اپتیکی و مغناطیسی لایه نازک فریت بیسموت کارشناسی ارشد استاد راهنما 1395/12/14
نعیمه بدوی دلفارد تاثیر افزدون عنصر لانتانیوم بر ویژگی های ساختاری و مغناطیسی نانوذرات فریت بیسموت تولید شده به روش هیدروترمال کارشناسی ارشد استاد راهنما 1395/12/14
فاطمه رهرو تاثیر میزان انحنا بر نقطه شکست تقارن پاریته- زماندر آرایه موجبرهای نوری خمیده کارشناسی ارشد استاد راهنما 1399/11/15
سعید کریمیان خنامان استاد راهنما
بهاره السادات ابراهیمی پور مطالعه تاثیر ناپایداری بر تولید تابش ناشی از برهم کنش پالس های پرتوان لیزر با پلاسما دکتری استاد راهنما --------
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ریاضی مهندسی 1512008 3 02 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 14:30) 1399/10/21 (07:30 - 09:30) ترم اول 1399
تارهای نوری 1512036 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1399/10/24 (07:30 - 09:30) ترم اول 1399
مبانی فیزیک 1 1512024 3 02 هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:30) 1399/04/25 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1398
روش های ریاضی در فیزیک 1 1512125 3 02 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 11:30) 1399/04/23 (09:30 - 11:30) ترم دوم 1398
ریاضی فیزیک 1 1512206 3 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 11:30) 1399/04/23 (09:30 - 11:30) ترم دوم 1398
تارهای نوری 1512036 2 02 هرهفته دو شنبه (11:30 - 13:30) 1399/04/22 (09:30 - 11:30) ترم دوم 1398
الکترومغناطیس 2 1512253 3 01 | هرهفته سه شنبه (08:30 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 08:30) 1398/10/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
میدان ها و امواج الکترومغناطیسی 1512169 3 01 | هرهفته سه شنبه (08:30 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 08:30) 1398/10/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
نمایش 8 نتیجه
از 1